Müşavirlik ve Danışmanlık

Abc Mekanik Proje Tes. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tasarım Sürecinde 

 1. Tasarımın, sözleşmeye, proje hizmetleri şartnamesine, toplantılarda alınan kararlara veya benzeri diğer belgelerdeki kurallara göre yapılmasını kontrol etmek
 2. Tasarımın Mal Sahibinin isteklerine, mimari projeye ve diğer mühendislik projelerine uygunluğunu kontrol etmek
 3. Mal Sahibi ve Proje Müellifi ile birlikte tasarımın temel amacını (design intent) belirlemek ve tasarımın bu amaç doğrultusunda, belirli standartlara, normlara, hesap yöntemlerine, iyi mühendislik kurallarına ve genel kabul görmüş teknik literatüre uygun şekilde gelişmesini sağlamak
 4. Proje Müellifi tarafından seçilen sistemlerin ve cihazların güvenilir bir çalışma ve yeterli bir konfor düzeyi oluşturması yönünde katkıda bulunmak, gerekirse yeni öneriler getirmek
 5. Proje Müellifi tarafından seçilen sistemleri ve cihazları enerji tasarrufu (ısı geri kazanımı, baca gazı ekonomizörü, “free cooling”, vb.) ve çevre koruma yönünden değerlendirmek, gerekirse yeni öneriler getirmek
 6. Proje Müellifi tarafından seçilen sistemlerin ve cihazların ilk yatırım ve işletme giderleri açısından tasarımın temel amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, değerlendirmek ve gerekirse yeni öneriler getirmek
 7. Proje çalışmasının belirli aşamalarında ilk yatırım maliyetini kontrol etmek
 8. Tüm çizimleri, hesap yöntemlerini, proje raporlarını ve maliyet tahmin raporlarını onaylamak, hesapları numune alma yöntemiyle kontrol etmek
 9. İhale dosyasını şekil ve içerik yönünden kontrol etmek, gerekirse yeni öneriler getirmek
 10. Periyodik toplantılara katılmak, toplantı notlarını hazırlamak, raporlar düzenlemek, gereken her durumda sözlü ve yazılı görüş bildirmek 

Uygulama ve İmalat Sürecinde

 1. Uygulamanın genel olarak tasarımın temel amacına, projeye ve şartnamelere uygun şekilde yürütülmesini kontrol altında tutmak

 2. Uygulama sırasında çıkabilecek, zorunlu değişiklikler konusunda görüş bildirmek, Proje Müellifinin ve/veya uygulama firmasının yapacağı proje değişikliklerini, tasarımın temel amacını da göz önünde bulundurarak kontrol etmek ve onaylamak
 3. Uygulama firması tarafından hazırlanacak imalat resimlerini (shop drawings) ve koordinasyon resimlerini (coordination drawings) kontrol etmek ve onaylamak
 4. Satın alınacak cihazlara ve malzemelere ait teknik özelliklerin belirlenmesinde ve uygulama firması tarafından onaya sunulacak cihazların ve malzemelerin marka ve model olarak değerlendirilmesinde görüş bildirmek ve Mal Sahibine onay konusunda yardımcı olmak
 5. Uygulama firması tarafından teklif edilebilecek yeni birim fiyatları incelemek ve görüş bildirmek
 6. Şantiyeye getirilen cihazların ve malzemelerin ve yapılan tesisatın korunması için alınan önlemleri genel olarak incelemek, kontrol altında tutmak ve gerekirse yeni öneriler getirmek
 7. Önemli cihazların –gerekirse– yurtiçi ve yurtdışında yapılacak performans testlerinde hazır bulunmak
 8. Test, ayar ve işletmeye alma işlerini ve düzenlenecek raporları genel olarak incelemek ve sonuçlarını onaylamak
 9. Uygulama firması tarafından hazırlanacak yapıldığı–gibi resimlerini (as-built drawings) genel olarak kontrol etmek ve onaylamak
 10. Geçici kabulde hazır bulunmak ve geçici kabul sırasında belirlenecek eksik ve kusurlu işlerin uygulama firması tarafından tamamlanmasını izlemek, yeniden kontrol etmek
 11. Haftalık periyodik şantiye toplantılarına katılmak, toplantı notları ve aylık ilerleme raporları düzenlemek
 12. Acil durumlarda, periyodik toplantı günlerinin dışında da şantiyeye giderek, çıkabilecek sorunlara çözüm bulmak

Bu hizmetler, arkasında yeterli düzeyde teknik büro desteği bulunan, konusunda uzman olarak tanınmış ve en az 10 yıl tasarım deneyimi bulunan bir makina mühendisi tarafından yapılacaktır.